PRIMA LINGUA s.r.o. POSKYTUJE SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ. TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY UPRAVUJÍ SMLUVNÍ VZTAH MEZI PRIMA LINGUA S.R.O. A KLIENTEM VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (PŘÍPADNĚ JEHO ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM) A JSOU PRO ZÚČASTNĚNÉ STRANY ZÁVAZNÉ.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Obecné podmínky účasti ve vzdělávacích kurzech tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi klientem a PRIMA LINGUA s.r.o.

2. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

 • Účastníky občanskoprávního vztahu jsou PRIMA LINGUA s.r.o.
  se sídlem
  Dolní náměstí 13
  Opava 746 01
  IČ: 25390881 DIČ: CZ25390881

  a klient vzdělávacího kurzu.
 • Klientem se rozumí fyzická osoba, která se zúčastní vzdělávacího kurzu či jiné akce vzdělávacího charakteru.

3. PŘEDMĚT SLUŽEB

  • Předmětem služeb je zajištění vzdělávacích služeb formou kurzu s maximálním počtem účastníků uvedených u jednotlivých kurzů.
  • Pokud není uvedeno jinak, předmětem služeb není obstarání učebních pomůcek (knih, vzdělávacích podkladů).
  • Délka vyučování je udávána ve vyučovacích hodinách. Délka jedné vyučovací hodiny je 45 minut.
  • Podmínkou zařazení klienta do vzdělávacího kurzu je uhrazení celkové ceny kurzu (dále jen kurzovného) před jeho začátkem. V jednotlivých případech je možná dohoda měsíční fakturace dle reálně odučených lekcí.

4. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ

   • Klient odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v písemném či elektronickém objednávkovém formuláři. U nezletilých účastníků podepisuje formulář a dále jedná jejich zákonný zástupce.
   • Smluvní vztah mezi PRIMA LINGUA s.r.o. a klientem vzniká objednáním a zaplacením kurzu prostřednictvím webových stránek prima-kurzy.store
   • Potvrzením objednávky odpovědnou osobou společnosti PRIMA LINGUA s.r.o. se společnost zavazuje zajistit klientovi služby ve sjednaném rozsahu a kvalitě.
   • Klient nemá nárok na snížení kurzovného z důvodu státních svátků a prázdnin. Situace, kdy plánovaný rozvrh výuky koliduje se státními svátky nebo prázdninami, povede k navržení alternativního termínu pro konání dané lekce. Kurzovné se rovněž nesnižuje z důvodu absence klienta na výuce, klient však za sebe může poslat na kurz náhradníka, pro nějž bude kurz vhodný z hlediska úrovně znalostí či dovedností.

5. CENA ZA SLUŽBY

   • Informace o kurzovném, hodinovém rozsahu kurzu a maximálním počtu účastníků jsou uvedené na webových stránkách u jednotlivých kurzů.
   • Kurzovné musí být vždy uhrazeno minimálně 3 dny před samotným zahájením kurzu v plné výši, rozložené platby nejsou možné. Úhradu je možno provést v hotovosti v kanceláři PRIMA LINGUA s.r.o. nebo bankovním převodem na účet firmy. Bezhotovostní platbu lze provést na základě údajů uvedených v přihlášce (číslo účtu, variabilní symbol). Dnem úhrady se rozumí datum připsání kurzovného na účet firmy.
   • Klient má nárok na účast v kurzu až po uhrazení celkové výše kurzovného.

6. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

   • PRIMA LINGUA s.r.o. nezodpovídá za škodu, ztrátu či zranění, jež klient utrpí v jejích prostorách.

7. ZMĚNY V ROZSAHU SLUŽEB, REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ A STORNOVACÍ PODMÍNKY

   • PRIMA LINGUA s.r.o. je oprávněna zrušit kurz před jeho zahájením z důvodu nízkého počtu přihlášených osob. Klienti obdrží zpět zaplacené kurzovné nejpozději do 14 dnů od ohlášení zrušení kurzu. PRIMA LINGUA s.r.o. je rovněž oprávněná zkrátit semestr, pokud je počet přihlášených osob nižší, a to pouze se souhlasem všech přihlášených studentů, kteří budou o této skutečnosti informováni.
   • Nečerpá-li klient, ať už z části nebo plně, objednané a zaplacené služby z důvodu nesouvisejícího s činností PRIMA LINGUA s.r.o., nevzniká klientovi nárok na náhradu ceny dotčených služeb ani na slevu z kurzovného. Klient má právo převést čerpání služeb na druhou osobu (náhradníka) a v případě, že se tak stane, vyvstává povinnost písemně informovat firmu PRIMA LINGUA s.r.o. ještě před tím, než náhradník začne kurz navštěvovat.
   • PRIMA LINGUA s.r.o. si vyhrazuje právo na výměnu lektora a na změnu místa konání kurzu.
   • Studenti jsou povinni ctít zásady slušného chování a občanského soužití. V případě porušení těchto zásad může být student z kurzu vyloučen bez nároku na náhradu. Při opakovaném porušování může dojít k vyloučení z kurzu bez náhrady.
   • Stornovací poplatky účtuje PRIMA LINGUA s.r.o. klientům na základě osobního nebo písemného oznámení při každém stornu účasti za každou přihlášenou osobu ve výši:
    • 50% ceny kurzu při jakémkoliv stornu již objednaného a uhrazeného kurzu před jeho zahájením,
    • při stornu již probíhajícího kurzu se v případě jednosemestrální úhrady kurzovného kurzovné nevrací,
   • Stornovací poplatek se neúčtuje, pokud převede klient práva a povinnosti plynoucí ze smluvního vztahu s PRIMA LINGUA s.r.o. na jinou osobu (náhradníka) nebo pokud se účast stornuje z důvodu závažného dlouhodobého onemocnění či úrazu vyžadujících hospitalizaci či dlouhodobé upoutání na lůžko nebo v případě smrti, a tato informace je společnosti PRIMA LINGUA s.r.o. oznámena v nejkratší možné lhůtě. Nesplní-li účastník tuto svou povinnost, účtují se storno poplatky v plné výši.
   • Pokud nebude možné, aby probíhala výuka prezenční formou, bude kurz po tuto dobu převeden do distanční výuky.
   • Vrácení kurzovného „v případě nespokojenosti“ může být uplatněno pouze u skupinových vzdělávacích kurzů, a to při prokazatelném absolvování prvních dvou bezprostředně následujících vyučovacích hodin probíhajících maximálně během prvních dvou týdnů po přihlášení, a to pouze za podmínky uhrazení celého kurzovného daného kurzu.
   • V případě reklamace musí být tato klientem doručena v písemné formě do 5 dnů od zjištění neshody vedením PRIMA LINGUA s.r.o.. Tato reklamace bude projednána a posouzena zodpovědnou osobou a po přezkoumání skutečného stavu vyhodnocena jako reklamace oprávněná či neoprávněná. O každé takové reklamaci bude vyhotoven reklamační protokol, ve kterém se specifikuje: reklamující osoba, reklamovaný produkt či služba, zjištěná závada, návrh řešení a přezkoumání zodpovědným vedoucím pobočky. Oprávněná reklamace bude v součinnosti s reklamujícím vyřízena do 30 dnů od doručení písemné stížnosti.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   • PRIMA LINGUA s.r.o. prohlašuje, že s osobními údaji poskytnutými klientem bude nakládat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.
   • Klient podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených v „Závazné přihlášce“, které poskytl PRIMA LINGUA s.r.o., za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely PRIMA LINGUA s.r.o.

9. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  • Tyto podmínky vstupují v platnost dne 16. srpna 2023, a téhož dne nabývají právní účinnosti